W pewnym sensie nawet blisko XD

W pewnym sensie nawet blisko XD